วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บรรยากาศดรงเรียนบ้านกอกหลวง

แนะนำบุคลากรบ้านกอกหลวง

นายบุญเที่ยง แก้วเสมอ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
นายธีระพงษ์ ใจวงค์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

นายเอกลักษณ์ อินกัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยนายสมนึก จันทรา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กิจกรรม งานไหว้ครู